1099-DIV ให้แก่ผู้ถือหุ้นสำหรับปีปฏิทิน ซึ่งจะบอกพวกเขาถึงวิธีการรายงานการกระจายเหล่านี้เพื่อวัตถุประสงค์ด้านภาษี

1099-DIV ให้แก่ผู้ถือหุ้นสำหรับปีปฏิทิน ซึ่งจะบอกพวกเขาถึงวิธีการรายงานการกระจายเหล่านี้เพื่อวัตถุประสงค์ด้านภาษี

cานี้โดยขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ การเปลี่ยนแปลงของพอร์ตโฟลิโอและสภาวะตลาดอาจทำให้เกิดการเบี่ยงเบนจากประมาณการ การประมาณการเหล่านี้ไม่ควรนำมาเป็นตัวบ่งชี้รายได้และประสิทธิภาพของกองทุน จำนวนเงินจริงและแหล่งที่มาอาจมีการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมและจะรายงานหลังจากสิ้นปี

ข้อมูลผลการดำเนินงานและอัตราการจัดจำหน่ายของแต่ละกองทุนที่เปิดเผยในตารางด้านล่างนี้อ้างอิง

จากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหุ้น (NAV) ของกองทุน ผู้ถือหุ้นควรสังเกตความสัมพันธ์ระหว่างผลตอบแทนรวมสะสมของปีบัญชีจนถึงปัจจุบันกับอัตราการกระจายสะสมของกองทุนและผลตอบแทนรวมเฉลี่ยต่อปีกับอัตราการกระจายรายปีปัจจุบันของกองทุน NAV ของ

แต่ละกองทุนคำนวณจากมูลค่าตลาดรวมของหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่นทั้งหมดที่กองทุนถือ ลบด้วยหนี้สินทั้งหมด หารด้วยจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ประสิทธิภาพ NAV อาจบ่งบอกประสิทธิภาพการลงทุนของกองทุน มูลค่าการลงทุนของผู้ถือหุ้นในแต่ละกองทุนจะพิจารณาจากราคาตลาดของกองทุน ซึ่งขึ้นอยู่กับอุปสงค์และอุปทานของหุ้นของกองทุนในตลาดเปิด

เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรา 19 ของกฎหมาย Investment Company Act of 1940 

แต่ละกองทุนจะจัดให้มีบันทึกผู้ถือหุ้นในวันที่บันทึกด้วยประกาศ 19(a) ที่เปิดเผยแหล่งที่มาของการจ่ายเงินปันผลเมื่อการแจกจ่ายรวมถึงสิ่งอื่นใด กว่ารายได้จากการลงทุนสุทธิแผนจะอยู่ภายใต้การตรวจสอบเป็นระยะโดยคณะกรรมการของกองทุนแต่ละแห่ง และคณะกรรมการของกองทุนอาจยุติหรือแก้ไขข้อกำหนดของแผนเมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหุ้นของกองทุนทราบล่วงหน้า 

การแก้ไขหรือยกเลิกแผนของกองทุนอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อราคาตลาดของหุ้นสามัญของกองทุนดังกล่าวจำนวนเงินปันผลที่แต่ละกองทุนจ่ายอาจแตกต่างกันไปในแต่ละช่วงเวลา จำนวนเงินปันผลในอดีตไม่ได้รับประกันจำนวนเงินปันผลในอนาคตการลงทุนมีความเสี่ยงและเป็นไปได้ที่จะสูญเสียเงินจากการลงทุนในกองทุน

Invesco Distributors, Inc. เป็นผู้จัดจำหน่ายในสหรัฐอเมริกาสำหรับ Invesco Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ Invesco Ltd. ที่ถือหุ้นทางอ้อมหมายเหตุ:ไม่มีการรับประกันว่ากองทุนปิดจะบรรลุวัตถุประสงค์การลงทุน หุ้นถูกซื้อในตลาดรองและอาจซื้อขายในราคาส่วนลดหรือค่าพรีเมียมของ NAV มีค่าคอมมิชชั่นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ปกติไม่ใช่เงินฝาก l ไม่ประกัน FDIC l ไม่รับประกันโดยธนาคาร l อาจสูญเสียมูลค่า l ไม่ได้รับประกันจากหน่วยงานของรัฐบาลกลางใดๆ

credit: ฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ